cast

lead

Laurence Roothooft (Rosa)

main roles

Makoto Makita (Master Kon)

Shinji Otani (Suzuki-san)

Ayako Kobayashi (Aki)

supporting roles

Yukari Uekawa (Nina)

Kenichi Sano (Tomio)

Gen Shimaoka (Katsuragi-san)

Hubert Fermin (Diplomat)

Yuki Iwamoto (Kato-san)

Michihiro Koseki (Arata)

Kana Yokomitsu (mama-san)

Yukihiko Sakai (The Old Man)

smaller roles

Tomi Kunnari (interpreter)- Yosuke Kojima (Michi)- Atsushi Shimizu (Ryo)
Riku Takumiya (Juro)- Toshimitsu Sato (Yoshi)- Testuya Sato (Man in box)
Azusa Kurokawa (waitress)- Osamu Yajima (big cook)- Itako Kagawa (land lady)
Hiroshi Ono (receptionnist)- Kumie Miwa (Cinthy)- Koichi Sato (barkeeper)
Tomoko Kazama (Fish Lady)- Maria Rautinatio (Finnish lady 1)
Leena Kerpila (Finnish lady 2)- Sari Kupiainen (Finnish lady 3)